Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Ook hier beschikbaar in pdf.

 

Artikel 1-Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden bij niet gebruik van ter beschikking gestelde openlucht sportinfrastructuur:

Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een vergoeding toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering schriftelijk of via e-mail kenbaar werd gemaakt. De postdatum of de datum van het verzenden van de e-mail geldt als annuleringsdatum.

 

Tijdstip van annuleren vóór het moment dat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld Vergoeding
niet geannuleerd/ afwezig zonder schriftelijke  verwittiging 200% van het voorziene tarief. Voor de gebruikers uit categorie C wordt 200% van het tarief uit categorie B aangerekend
annuleren 14 dagen of minder voor het moment dat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 100% van het voorziene tarief. Voor de gebruikers uit categorie C wordt 100% van het tarief uit categorie B aangerekend
annuleren 15 dagen of meer voor het moment dat de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 0% van het voorziene tarief. De sportbeurt werd correct geannuleerd.

Er wordt geen vergoeding toegepast voor de uren die gereserveerd werden voor trainingen en wedstrijden in functie van playoffs, play-downs en bekercompetities, die niet meer nodig zijn omwille van uitschakeling als de aanvrager binnen de 48u na uitschakeling schriftelijk of via e-mail verwittigt.

 

Artikel 2-Niet proper achterlaten van de gehuurde accommodatie

De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Indien de accommodaties na ter beschikking stelling niet proper worden achtergelaten, worden de volgende, forfaitaire vergoedingen toegepast:

Ruimte Toeslag
Kleedkamer 50€/kleedkamer
Voetbalveld 100€/veld
Korfbalveld 50€/veld
Gangen 2€/lopende meter
Douches 25€/douche
Toiletten 25€/toilet
Tribune 50€
Open ruimte rond het complex 200€
Verlies badge 10€/badge

Indien de werkelijke kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de forfaitaire vergoedingen overschrijden kunnen de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten doorgerekend worden. Bijkomende forfaitaire vergoedingen worden toegepast:

Gebruiksovertredingen Toeslag
Niet opbergen van sportmateriaal 50€
Nodeloos laten afgaan van het alarm 50€
Niet correct afsluiten van de accommodatie 50€
Niet tijdig verlaten van de sportaccommodatie 50€/begonnen uur

Indien de werkelijke kosten de kosten voor deze forfaitaire vergoedingen overschrijden kunnen de werkelijke kosten doorgerekend worden.

 

Artikel 3-Schade

Schade aan de infrastructuur: De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd aan de accommodatie, het aanwezige materiaal en/of de in de infrastructuur aanwezige personen of hun bezittingen tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking werd gesteld. De kosten voor het herstellen van de schade die toegebracht werd aan de accommodatie en het materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter beschikking werd gesteld, zullen verhaald worden op deze gebruiker.

In geval van opzettelijke beschadiging, vernieling, wangedrag of oneigenlijk gebruik van de sportaccommodatie door een persoon die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker valt, kan de ter beschikkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven ontbonden worden door SPRINGS vzw en kan de verdere toegang tot de sportaccommodatie door de gebruiker worden ontzegd.

Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden: Het is sterk aanbevolen dat elke gebruiker van de sportaccommodatie een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’ afsluit.

 

Artikel 4-beschikking stelling in niet-optimale omstandigheden

Indien de ter beschikking gestelde accommodatie, wegens overmacht aan de kant van SPRINGS vzw (bijvoorbeeld ten gevolge van een technische panne, syndicale acties, …), tijdens bepaalde momenten, niet in optimale omstandigheden kan worden gebruikt, wordt een vermindering van 50% toegekend op de vergoedingen die betrekking hebben op het gebruik van de accommodatie op die bepaalde momenten.

 

Artikel 5-Sportpromotionele acties

Het bestuur van SPRINGS vzw kan afwijkingen op de met de gebruiker gesloten overeenkomst toestaan omwille van sport promotionele acties en activiteiten op basis van een gemotiveerde beslissing.

 

Artikel 6-Niet benutbare accommodatie door overmacht aan de kant van SPRINGS vzw

Indien de ter beschikking gestelde accommodatie, wegens overmacht aan de kant van SPRINGS vzw (bijvoorbeeld ten gevolge van een technische panne, een syndicale actie, …) of door uitzonderlijke weersomstandigheden (bijvoorbeeld onbereikbaarheid van de sportaccommodatie door een overstroming of onbespeelbaar voetbalveld door zware sneeuwval) niet benut kan worden, is er geen vergoeding verschuldigd. Het niet kunnen benutten van een ter beschikking gestelde accommodatie kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding vanuit de stad aan de partij die de accommodatie ter beschikking had gekregen.

 

Artikel 7-Waarborg

Indien de accommodatie ter beschikking wordt gesteld voor een evenement kan SPRINGS vzw een waarborg bepalen. Deze waarborg dient ten laatste 14 kalenderdagen voor het evenement gestort te worden, volgens de bepalingen vermeld in de toelatingsbrief. Indien de aanvrager, nalaat om de waarborg tijdig te storten, wordt de geplande beschikking ingetrokken. Indien de accommodatie na het evenement niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke toestand, zullen de kosten voor het herstellen en/of het reinigen worden aangerekend op basis van artikel 5.

 

Artikel 8-Voorrangsregel en wijze van compensatie

De uren nodig voor trainingen en wedstrijden in functie van play-offs, play-downs, bekercompetities, sportevenementen en sport stimulerende activiteiten georganiseerd door SPRINGS vzw, de stad en de districten, krijgen voorrang op bestaande beschikkingen. SPRINGS vzw zoekt samen met de aanvrager/vereniging van de bestaande beschikking naar het best passend alternatief om de beschikking te vervangen.

 

Artikel 9-Betalen van de vergoedingen

De vergoeding is verschuldigd door de gebruiker. Als een gebruiker onder meerdere tariefcategorieën valt is altijd de laagste vergoeding van toepassing. De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de vergoedingen en van de onkosten in geval van schade aan de accommodatie en/of het materiaal en/of het niet proper achterlaten van de ter beschikking gestelde sportaccommodatie.

 

Artikel 10-Wijze van betalen van de vergoeding

De betaling van de vergoeding voor de ter beschikking gestelde accommodaties moet in alle gevallen, zowel voor losse gebruikers (max. 5 reservaties per jaar) als voor seizoensgebonden gebruikers  (min. 5 reservaties per jaar), gebeuren binnen 14 dagen na verzending van de factuur op het rekeningnummer vermeld op de factuur en vóór het gebruik van de gereserveerde accommodatie. Beschikkingsovereenkomsten en facturen voor seizoensgebonden gebruikers zullen telkens 3-maandelijks opgemaakt worden.

 

Artikel 11-Gevolgen van niet betalen

Indien de verschuldigde vergoeding niet is betaald op de vervaldag van de factuur, is de gebruiker automatisch, zonder dat enige ingebrekestelling moet worden verstuurd, een nalatigheidsintrest van 8% op jaarbasis verschuldigd, vanaf de verzenddatum van de factuur.