Reglement

Reglement

Ook hier beschikbaar in pdf.

De sportaccommodatie bestaat uit:
 • 4 Voetbalvelden (kunstgras)
 • 12 Korfbalvelden (kunstgras)
 • 4 cafetaria’s
 • 2 vergaderruimten
 • 16 Kleedkamers (spelers) met douches
 • 4 Kleedkamers (scheidsrechters) met douches
 • 4 binnen bergingen + 4 buiten bergingen
 • 2 EHBO-lokalen
4 Huishoudelijke clubs:
 • Korfbalclub: K. Ri4a/Deurne KC
 • Korfbalclub: Spartacus/NDN
 • Voetbalclub: K. Deurne OB
 • Voetbalclub: Olympic Pirates Deurne Borgerhout

 

1. Algemeen

Dit huishoudelijke reglement is van toepassing op iedereen die deze sportaccommodatie, in het beheer van SPRINGS vzw, betreedt. De gebruikers van de infrastructuur worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven en moeten de richtlijnen, ook deze die niet vervat zijn in het huishoudelijk reglement, van het toezichthoudend personeel strikt volgen. Op 30 oktober 2017 werd het huishoudelijk reglement en de tarieven & betalingsvoorwaarden voor de verhuur van bovenstaande sportinfrastructuur door de Raad van bestuur goedgekeurdAanvraag voor de huur van één van de buitensportterreinen en/of gebouwen wordt gedaan via SPRINGS vzw.

1.1 Het is voor de huurder verboden om de accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

1.2 Het is verboden te roken op en rond de kunstgrasterreinen en in de gebouwen.

1.3 Dieren zijn eveneens verboden op de sportterreinen en in de gebouwen. Op de wandelwegen zijn honden aan de leiband wel toegelaten.

1.4 Bezoekers dienen aanwijzingen van medewerkers van SPRINGS vzw en de 4 deelnemende sportclubs stipt op te volgen.

1.5 Bij alle activiteiten dient een verantwoordelijke leider/leidster van de gebruiker aanwezig te zijn. Deze moet voor aanvang van de activiteit bekend gemaakt worden bij de medewerker van SPRINGS vzw.

1.6 De verantwoordelijke leider/leidster bij een activiteit is verantwoordelijk voor het vrijhouden van de nooduitgangen.

1.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende gediplomeerde BHV-ers / EHBO-ers, tijdens activiteiten van hun gebruiker.

1.8 Met uitzondering van de sportkantine, maakt iedere gebruiker uitsluitend gebruik van de door hem/haar gehuurde ruimte op dat moment.

1.9 Iedere gebruiker van een ruimte is verplicht de ruimte achter te laten in dezelfde staat als deze zich bevond voor aanvang van gebruik en er op toe te zien dat de douches en kranen niet onnodig lang openstaan. (Meer info: zie puntje 8 + document tarieven en betalingsvoorwaarden)

1.10 Het is verboden drukwerk te verspreiden of publiciteit te maken, uitgezonderd voor de huishoudelijke sportclubs en tenzij het bestuur van SPRINGS vzw vooraf en schriftelijk toestemming gaf.

1.11 Het is verboden om, behoudens uitdrukkelijke toestemming van SPRINGS vzw, sponsorreclame aan te brengen aan of in de sportaccommodatie tijdens of na de door de gebruiker gehuurde gebruikstijd.

1.12 In en rond het sportpark zijn voldoende vuilbakken voorzien.

1.13 De gebruikers dienen actief mee te werken aan de afvalvoorkoming en –sortering.

1.14 Iedere gebruiker verbindt zich ertoe de Belgische wetgeving te eerbiedigen en geen handelingen te stellen die op enige wijze strijden met de regels en beginselen van de Strafwet en administratieve wetgeving. Springs vzw zal eventuele overtredingen van deze verplichting volgens haar goeddunken melden aan de bevoegde politionele en administratieve overheden, onverkort de mogelijkheid van SPRINGS vzw om verhaal in te stellen rechtstreeks bij de gebruiker.

1.15 Het is verboden om op welke wijze ook de openbare orde te verstoren, de normale functie van de accommodatie en het verloop van wedstrijden of trainingen te hinderen of onmogelijk te maken.

1.16 Het is eveneens verboden om gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen, de infrastructuur te verontreinigen of te beschadigen, de doorgang in gangen, aan trappen en bij nooduitgangen te belemmeren, het personeel te hinderen bij het toezicht.

1.17 Buiten de aangekondigde openings- en sluitingsuren kan de sportaccommodatie gesloten worden om redenen van openbaar nut, gezondheid en veiligheid of bij overmacht. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden.

 

2. Gebruik sportterreinen + kleedaccommodaties

2.1 De reservatie van een sportterrein omvat ook het gebruik van 1 kleedkamer met douches. Enkel voor competitiewedstrijden en toernooien zullen er 2 kleedkamers voorzien worden per gereserveerd terrein. Indien de gebruikers meerdere kleedkamers wensen, moet dit met de reservatie van het sportterrein aangevraagd worden. De kleedkamers zijn eveneens toegankelijk voor personen met een handicap en er zijn kleinere kleedkamers beschikbaar voor bv. scheidsrechters. De te gebruiken kleedkamers worden ter plaatse meegedeeld. De kleedkamers worden ter beschikking gesteld in functie van de bezetting van het sportpark. Dagelijks wordt er een planning opgemaakt en deze kan door onvoorziene omstandigheden ad hoc aangepast worden.

2.2 De kleed- en doucheruimtes zijn 15 minuten vóór ingang van het gebruik van het terrein ter beschikking van de gebruiker. Voor competitiewedstrijden en toernooien geldt hiervoor 30 minuten.

2.3 De kleed- en doucheruimtes dienen 30 minuten na het gebruik van het terrein verlaten te zijn.

2.4 Elke gebruiker moet zodra hij de kleedkamers betreedt, vaststellen of er schade is en dit onmiddellijk melden als dit het geval is.

2.5 De gebruiker is verplicht om kleedkamers en douches op een hygiënisch verantwoorde manier te gebruiken en proper achter te laten. Afval dient gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en de kleedkamer dient geveegd te worden. Een aftrekker is in elke kleedkamer aanwezig of te verkrijgen.

2.6 In de kleedaccommodatie dienen de schoenen, die buiten zijn gedragen, te worden uitgetrokken. Alle kleding dient aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.

2.7 De gangen en de kleedkamers mogen slechts betreden worden door de sportbeoefenaars en hun begeleiders.

2.8 Het is niet toegelaten het kunstgrasveld te bespelen ten tijde van opdooi of ijzel. Het veld kan plaatselijk glad zijn wat de kans van het oplopen op blessures veel groter maakt.

2.9 Indien het veld bedekt is met een laag sneeuw mag het veld niet betreden worden en zeker niet bespeeld. Sneeuw kan door de gebruiker worden verwijderd met behulp van een sneeuwblazer of handmatig met sneeuwschuiven of een borstel, maar niet met pekel en zout.

2.10 Het veld dient via een poort betreden te worden. Bij deze poort wordt een inlooprooster gelegd met een schoonloopmat/borstelmat, waarop de (voetbal)schoenen schoongeveegd moeten worden.

2.11 Sluit na gebruik de poorten van het veld om zo ongewenste gasten (bijvoorbeeld dieren) buiten het veld te houden.

2.12 Maak bij trainingen gebruik van beide doelen en beide helften van het veld. Dit voorkomt vooral in het doelgebied, ongelijke en overmatige slijtage.

2.13 Vermijd de aanplant van bladverliezende bomen en struiken.

2.14 Het gebruik van voetbalschoenen met “gewone” kunststof noppen wordt aangeraden. Het gebruik van voetbalschoenen met zes (schroef) noppen en voetbalschoenen met vlakke zolen wordt sterk afgeraden. Gebruik in geen geval schoenen met spikes of metalen noppen.

2.15 Na het gebruik van de kunstgrasvelden is het aangewezen de sportkledij uit te schudden om zoveel mogelijk rubberbolletjes te verwijderen en bij het wassen van de sportkledij de filter van de wasmachine veelvuldig te reinigen. SPRINGS vzw is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachines

2.16 Het is verboden om het kunstgrasveld te betreden met glazen flessen.

2.17 Geen vuur (sigaretten) op en om het veld.

2.18 Het is verboden om te eten en dranken te verbruiken op of in de nabijheid van de kunstgrasterreinen en in de kleedkamers en gangen. Water en sportdranken in afsluitbare en niet breekbare verpakking zijn toegestaan, maar enkel voor sportbeoefenaars en begeleiders.

2.19 Het is verboden kauwgom te eten op en rond de kunstgrasterreinen. Kauwgomresten kunnen zich met het kunstgras verbinden.

2.20 Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasvelden.

2.21 Na elke training/wedstrijd/gebruik is de trainer/begeleider verantwoordelijk voor volgende taken:

– Het inspecteren van het speelveld op de aanwezigheid van zwerfafval zoals papier, sigarettenpeuken, … of gevaarlijk afval (glas) en het onmiddellijk verwijderen ervan. Ingetrapte kauwgom kan het beste worden verwijderd met speciaal daarvoor geschikte stoffen (gumremover) of door middel van bevriezen met een spuitbusje ‘stikstof’.

– Het inspecteren van het speelveld op eventuele beschadigingen aan de kunstgrasmat. Wanneer een beschadiging, bijvoorbeeld een losse naad, wordt vastgesteld moet dit onmiddellijk gemeld worden aan SPRINGS vzw.

– Het systematisch verwijderen van bladeren, takken, naalden of organisch materiaal die het speelveld vervuilen. Als dit niet tijdig verwijderd wordt, kan alg- en mos-vorming.

2.22 Het betreden van alle terreinen is enkel toegelaten voor sportbeoefenaars. Toeschouwers nemen steeds plaats achter de omheining of op de tribune. Het is verboden de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of erop te staan.

2.23 In de gangen en de kleedkamers is het verboden sportmaterialen te gebruiken zoals bv. ballen, raketten en andere sportattributen.

2.24 Als een wedstrijd geschorst of vroegtijdig beëindigd wordt, moeten de spelers meteen naar de kleedkamers gaan. In dat geval kunnen de toeschouwers verplicht worden onmiddellijk het sportcomplex te verlaten.

 

3. Toewijzing sportterreinen + kleedaccommodaties

3.1 De sportterreinen zijn in principe het hele jaar door beschikbaar: op maandag t/m zaterdag van 08.00-24.00 uur, op zondag van 09.00-22.00 uur.

3.2 Aanvragen tot het gebruik van de sportterreinen en kleedruimten moeten schriftelijk gericht worden aan de verenigingsmanager van SPRINGS vzw: info@springsvzw.be of via de website: www.springsvzw.be

3.3 De gangbare tarieven worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

3.4 Sportterreinen worden minimum voor 1 uur ter beschikking gesteld.

3.5 De gebruiker mag enkel op de gereserveerde uren gebruik maken van de infrastructuur. En de uurregeling moet strikt nageleefd worden. Per begonnen uur wordt er een uur bij gefactureerd.

3.6 Toewijzen van gebruiksuren aan een gebruiker gebeurt zoveel mogelijk aaneengesloten.

3.7 Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanvragen van de gebruiker. Hierbij heeft het aantal aangevraagde uren prioriteit boven de aangevraagde tijden.

3.8 Met een badge is er toegang tot alle kleedkamers, sanitair, cafetaria. Aan gebruiker of een groep van vaste gebruikers kan een badge toegewezen worden, op specifieke vraag en bij exclusief gebruik van de kleedkamer. De beheerder reikt de badge steeds uit, op naam, aan een verantwoordelijke of trainer. Na goedkeuring van de reservatie kan men, na afspraak en bij inlevering van een identiteitskaart als waarborg bij de beheerder een badge afhalen die toegang geeft tot de gereserveerde accommodatie. Na gebruik moet de badge terug overhandigd worden aan de beheerder.

3.9 Annuleringsvoorwaarden: Wanneer men gereserveerde uren niet kan gebruiken, dient men de verenigingsmanager van SPRINGS vzw hiervan minimum 2 weken op voorhand schriftelijk of via email op de hoogte te brengen. De postdatum of de datum van het verzenden van de email geldt als annuleringsdatum. Indien hieraan niet voldaan wordt zullen er annuleringskosten gevraagd worden (zie document tarieven en betalingsvoorwaarden).

3.10 Behoudens voor bijzondere sportmanifestaties of evenementen van de huishoudelijke sportclubs is de sportinfrastructuur gesloten op de volgende dagen:

– 31 december en 1 januari

– 25 december

SPRINGS vzw kan ten allen tijde het sportpark sluiten ten gevolge van geen reservaties of om redenen van openbaar nut, veiligheid, openbare orde, in geval van overmacht of uit gezondheidsoverwegingen. Geen enkele gebruiker kan hiervoor schadevergoeding vorderen.

 

4. Gebruik materiaalbergingen + materiaal

4.1 De materiaalbergingen zijn niet toegankelijk voor het publiek en mogen niet gebruikt worden als speel- of oefenruimte.

4.2 De gebruiker houdt rekening met de manier waarop en waarvoor het materiaal dient gebruikt te worden. De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

4.3 Het opstellen en wegbergen van het sportmateriaal dient met de grootste zorg te gebeuren. Materiaal wordt niet versleept maar gedragen of verrold.

4.4 Het opstellen en wegbergen van het sportmateriaal dient te gebeuren binnen de toegewezen tijd door de gebruikers.

 

5. Gebruik EHBO-lokaal

5.1 Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de eigen verzorging van de leden. Het EHBO lokaal staat ter beschikking voor personen met kwetsuren en slachtoffers van ongevallen. Het EHBO lokaal mag betreden worden door personen met kennis van EHBO, gediplomeerd medisch personeel, het slachtoffer en eventueel een begeleider van het slachtoffer. Het toezichthoudend personeel kan toegang verlenen tot het EHBO lokaal.

5.2 In het EHBO lokaal is een EHBO kist met basismateriaal voor wondverzorging aanwezig.

5.3 Een AED toestel is voorzien op niveau 0 tussen blok A en blok B. Er zal een alarm weerklinken bij het openen van de deur. Bij gebruik moet de deur open blijven zodat SPRINGS vzw gealarmeerd wordt over het noodgeval.  Bij en na elk gebruik moet SPRINGS vzw op de hoogte gebracht worden.

 

6. Gebruik kantine

6.1 Glaswerk uit de kantine, dient in de kantine te blijven en mag dus niet meegenomen worden naar andere ruimtes in de accommodatie, uitgezonderd het terras.

6.2 Enkel SPRINGS vzw (en haar 4 sportclubs) zijn bevoegd voor de verkoop van drank en etenswaren op het sportpark en de overdracht van deze bevoegdheid aan derden.

6.3 Een aanvraag tot toestemming voor verkoop van dranken en etenswaren, buiten de cafetaria of kantine, op het sportdomein zelf kan ingediend worden bij de verenigingsmanager van SPRINGS vzw, uiterlijk op het ogenblik van het verzoek om gebruik te maken van de accommodatie.

 

7. Parking en fietsenstalling

7.1 De auto’s dienen geparkeerd te worden op de daartoe voorzien parkings buiten het Sportpark Groot Schijn, fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling.

 

8. Schade & Aansprakelijkheid

8.1 Elke schade tijdens het gebruik aan de accommodatie toegebracht dient onmiddellijk gemeld te worden aan de aanwezige medewerker van SPRINGS vzw.

8.2 Personen bezoeken de stedelijke sportaccommodatie op eigen risico. De aanwezigheid van toezichthoudend personeel ontslaat de bezoekers niet van hun verantwoordelijkheid.

8.3 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteiten in het gebouw. Elke beschadiging wordt aan de gebruiker aangerekend. Dit bedrag houdt de effectieve kost in met een verhoging van 20% voor administratiekosten.

8.4 SPRINGS vzw stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij of materiaal van gebruikers of bezoekers.

8.5 Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd achter te laten.

8.6 Gevonden voorwerpen worden aan het personeel afgegeven.

8.7 SPRINGS vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor spullen die door gebruikers worden achtergelaten of door hen in de accommodatie worden opgeslagen.

8.8 SPRINGS vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, die gebruikers of bezoekers mochten overkomen, noch kan hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.

 

9. Evacuatie

9.1 Bij evacuatie dient het gebouw ordelijk en zo snel mogelijk te worden ontruimd. Bij een brandmelding worden de evacuatiesirenes geactiveerd en wordt een verantwoordelijke automatisch telefonisch verwittigd. In noodsituaties dienen strikt de onderrichtingen van het toezichthoudend personeel te worden opgevolgd.

9.2 De evacuatiewegen, ingangen en nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden. De brandbestrijdingsmiddelen moeten altijd bereikbaar zijn.

 

10. Diversen

10.1 SPRINGS vzw behoudt zich ten allen tijde het recht voor over de accommodatie te beschikken voor het houden van evenementen, herstellingen e.d. Van deze bijzondere in gebruik name door SPRINGS vzw wordt de gebruiker tijdig in kennis gesteld.

10.2 Afwijkingen en betwistingen van het huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan het bestuur van SPRINGS vzw. Dit kan door een gemotiveerd schrijven te richten aan de verenigingsmanager van SPRINGS vzw.

10.3 SPRINGS vzw heeft steeds de mogelijkheid om de gebruikers te evalueren en bij te sturen. Bij niet of niet-tijdige betaling door de gebruiker van de door hem verschuldigde bedragen of bij het handelen van gebruikers of toeschouwers in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, krijgt de gebruiker een verwittiging. Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze verwittiging, kan dit leiden tot het ontzeggen van het gebruik van de sportaccommodatie voor een bepaalde periode of definitief of het ontzeggen van de toegang tot het sportpark. Bij betwisting van de inbreuk is het door de gebruikers mogelijk beroep aan te tekenen met een gemotiveerd bezwaarschrift aan het bestuur van het SPRINGS vzw. Extra kosten voor SPRINGS vzw ten gevolge van handelingen in strijd met dit reglement kunnen door SPRINGS vzw steeds doorgerekend worden aan de gebruiker. Het betreft hier, niet-limitatief, kosten ingevolge bv. extra inzet van toezichthoudend personeel, extra inzet van een poetsdienst, herstel van beschadigingen in eigen beheer, enz. (zie tarieven en betalingsvoorwaarden)

10.4 De gebruikers moeten alle taksen, belastingen, auteursrechten… die voortkomen uit de door hen ingerichte activiteiten, zelf betalen.

10.5 Richtlijnen van het personeel, richtlijnen die uithangen en reglementen moeten strikt worden nageleefd. Het personeel is gemachtigd om personen de toegang te ontzeggen als richtlijnen of reglementen niet worden nageleefd. Er kan een proces-verbaal worden opgemaakt dat kan leiden tot een administratieve sanctie of tot maatregelen.

10.6 De stedelijke sportaccommodatie behoort tot het openbaar domein van de stad. De omliggende terreinen en de parkings rond de gebouwen worden beschouwd als openbare ruimte, waarop onder meer de verkeerswetgeving van toepassing is. Voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe voorziene plaatsen.

10.7 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van SPRINGS vzw.

 

11. Goedkeuring en geldigheid van het reglement

11.1 Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 30 oktober 2017 en is van toepassing op 1 november 2017.

11.2 Eveneens de tarieven en betalingsvoorwaarden werden goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 30 oktober 2017 en is van toepassing op 1 november 2017.